American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 20, Issue 2 (2024)

Research ArticleOpen Access
Sun Jung Lee, Tae Su Jang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 105-111
Published: 17 April 2024
Research ArticleOpen Access
Huixiu Ma, Dehui Dai, Guicai Chen and Weilian Hu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 112-125
Published: 18 May 2024
Research ArticleOpen Access
Eunji Park, Tae Su Jang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 126-131
Published: 24 May 2024
Research ArticleOpen Access
Zhiyuan Lv, Qiaozhen Zhao, Shanbin Chen, Heng Zhong, Wenmei Zhao, Ruiqi Luo, Wei Jiang, Wei Liu, Xinglin Han, Mengchao He, Xiaomeng Zhang, Deliang Wang, Mengmeng Zhang and Xinyu Xu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 132-139
Published: 1 June 2024
Research ArticleOpen Access
Akram N. Salah and Hayam Atallah Alwabsi
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 140-150
Published: 11 June 2024
Research ArticleOpen Access
Qian Wen Wang and Jae Kyung Kim
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 151-158
Published: 6 July 2024
Research ArticleOpen Access
Wenyi Zhang, Gang Wang, Xiaofei Xu, Junjie Zhu, Keping Mao, Tao Ma and Zixuan Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 159-168
Published: 11 July 2024
Research ArticleOpen Access
Wen Cao and Beibei Zu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 169-179
Published: 10 July 2024
Research ArticleOpen Access
Youru Huang, Keyu Rong, Shiman Zhao, Ning Zhang, Nannan Zhou, Xinna Li, Maoqiang Zheng, Xiaoyu Fan, Yingying Song and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2024, 180-189
Published: 12 July 2024