American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 17, Issue 4 (2021)

Research ArticleOpen Access
Jieyang Shen, Yihui Liu, Jiahao Xu, Shenbo Ye, Xiaoxiao Xu, Yang Liu, Lixue Zheng and Yang Zhang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 361-372
Published: 18 October 2021
Research ArticleOpen Access
Xiaojie Ren, Qi Yan, Baoyue Liu, Yu Du, Xinhe Zhao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 373-383
Published: 20 November 2021
Research ArticleOpen Access
Xiulan Chu, Qianfeng Chen, Tong Wang, Xinyu Bai, Chen Pan, Yang Zhang and Lixue Zheng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 384-394
Published: 20 November 2021
Research ArticleOpen Access
Ming He, Yuhan Zhai, Yuqing Zhang, Shuo Xu, Shaoxuan Yu, Haifang Xiao and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 395-407
Published: 22 November 2021
Literature ReviewOpen Access
Ganghui Ye, Liting Zheng, Chang Meng, Yuefeng Dong, Hongyan Xu and Qinglu Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 408-422
Published: 3 December 2021
Research ArticleOpen Access
Xiaojie Ren, Chao Huang, Xin Shan, Heng Ban, Baoyue Liu, Yu Du, Yuanda Song and Xinhe Zhao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 423-432
Published: 20 December 2021
Research ArticleOpen Access
Xiaojie Ren, Heng Ban, Chao Huang, Baoyue Liu, Yuanda Song, Xinhe Zhao and Jiangsen Pei
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 433-447
Published: 20 December 2021
Review ArticleOpen Access
Rongbin Li, Xu Shi, Yaqiong Liu, Haoran Wang, Xiaofang Fu, Huanxiang Wang, Jianlou Mu and Jie Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 448-464
Published: 24 December 2021
Research ArticleOpen Access
Lin Gao, Jiawei Yuan, Yuhuan Cheng, Mengling Chen and Jihong Wu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 465-477
Published: 23 December 2021
Research ArticleOpen Access
Xiaojie Ren, Zhuangzhuang He, Huihui Peng, Jing Zhang, Sihua Wang, Yubin Zhao, Xiaoyu Li, Yuanda Song, Xinhe Zhao and Chengye Ma
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 478-489
Published: 23 December 2021
Research ArticleOpen Access
Xiaoli Xi, Yanli Ma, Jingxuan Ke, Yinzhuang Wang, Xiaodong Gu, Yaqiong Liu, Jianfeng Sun and Jianlou Mu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 490-501
Published: 12 January 2022
Research ArticleOpen Access
Zhu Ling-Zhi, Guixiang Li, Chunhua Li and Jun Wang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2021, 502-508
Published: 23 January 2022