American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 18, Issue 3 (2022)

Research ArticleOpen Access
Qing Liu, Haodong Wu, Ying Wu, Mengyu Liu, Yao Zhang and Yuanda Song
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 261-270
Published: 19 July 2022
Research ArticleOpen Access
Haimin Su, Dongsheng Xu, Gao Yang and Peng Sun
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 271-278
Published: 1 August 2022
Research ArticleOpen Access
Yingyun Peng, Xue Bai, Hanwen Xu, Yuan Jin, Yufeng Wu and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 279-288
Published: 16 August 2022
Research ArticleOpen Access
Jiale Shan, Yang Liu, Pu Zhao, Hongli Zhou and Peng Wan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 289-299
Published: 27 August 2022
Research ArticleOpen Access
Pooja Shivappa, Grisilda Vidya Bernhardt, Sheela Haridas and Michael V Magaogao
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 300-307
Published: 5 September 2022
Research ArticleOpen Access
Songbo Guo, Xinglin Han, Shanbin Chen, Xiaomeng Zhang, Hongjiao Li, Yishu Li, Wenmei Zhao, Liaofei Zhang, Baoguo Sun, Feike Hao and Yefu Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 308-318
Published: 6 September 2022
Research ArticleOpen Access
Chen Pan, Shuyi Zhu, Na Niu, Yuzhu Zhang, Kai Gao, Yang Zhang and Lixue Zheng
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 319-332
Published: 15 September 2022
Research ArticleOpen Access
Yongchang Yu, Chen Lv, Min Liu and Tiantian Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 333-338
Published: 20 September 2022
Research ArticleOpen Access
Yingyun Peng, Han Jiang, Yufeng Wu, Jinlong Zhang, Jianhua Zhou and Yiyong Chen
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 339-348
Published: 20 September 2022
Research ArticleOpen Access
Jin Li, Chao Zheng, Xianmin Wang, Yingbin Xue and Tingting Duan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 349-357
Published: 5 October 2022